Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt voor YOU&MI Trainingscenter. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever van de diensten van YOU&MI Trainingscenter en YOU&MI Trainingscenter.

Artikel 1 Inschrijving

 1. Een overeenkomst met YOU&MI Trainingcenter B.V. komt tot stand door invulling, door de opdrachtgever, van het daartoe bestemde digitale inschrijfformulier
 2. Inschrijving voor de cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs en/of het congres vindt uitsluitend plaats door middel van een digitaal inschrijfformulier op de website you-mi.nl. Per persoon dient een afzonderlijk inschrijfformulier te worden ingevuld. Door het aanvinken van het onderdeel “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” tijdens het inschrijven verklaart u kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden

 1. De prijzen van de cursus, training en/of congres zijn vermeld op you-mi.nl. De prijzen zijn inclusief cursusmateriaal, toetsing, lunch, koffie en thee, administratie-kosten, locatiekosten, certificaat en catering tenzij dit afzonderlijk vermeld is. Of dat gele van de zin hiervoor vervangen door: Voor cursus en/of training op door YOU&MI Trainingcenter B.V. beschikbaar gestelde locatie zijn lunch, koffie, thee en administratiekosten inbegrepen, tenzij anders aangegeven.
 2. De volledige betaling dient binnen 14 dagen na toezending van de factuur te worden voldaan per banktransactie naar het op de factuur vermelde IBAN nummer onder vermelding van het factuurnummer.
 3. YOU&MI Trainingcenter B.V. is in geval van achterstand van betaling door de cursist bevoegd de cursist toegang tot de cursus, training en/of het congres te weigeren totdat aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

Artikel 3 Annulering en restitutie

 1. De cursist heeft 14 dagen om af te zien van inschrijving. Annulering dient schriftelijk te gebeuren per e-mail. De door YOU&MI Trainingcenter B.V. ontvangen e-maildatum is de annuleringsdatum.
 2. Annulering is kosteloos tenzij:
 • De annulering plaatsvindt binnen 14 dagen voor de aanvang van de cursus, training of het congres. In dit geval is de cursist 100% van het factuurbedrag verschuldigd.
 • De annulering plaatsvindt binnen 14 tot 21 dagen voor de aanvang van de cursus, training of het congres. In dit geval is de cursist 75% van het factuurbedrag verschuldigd.
 • De annulering plaatsvindt binnen 21 tot 28 dagen voor de aanvang van de cursus, training of congres. In dit geval is de cursist 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
 1. YOU&MI Trainingcenter B.V. zal, in het geval van restitutie na annulering, het verschuldigde bedrag binnen 10 werkdagen terugstorten op het IBAN nummer van betaling.
 2. Indien de cursist (door overmacht) niet in staat is deel te nemen aan de cursus, training en/of congres dan is de cursist gerechtigd om een vervanger die aan de kwalificatie-eisen voldoet te laten deelnemen aan de cursus, training en/of het congres.
 3. YOU&MI Trainingcenter B.V. kan bij onvoldoende aanmeldingen de cursus, training en/of het congres annuleren dan wel een voorstel doen tot aanpassing van de cursusdatum, cursusduur, cursuslocatie of cursusprijs.
 4. YOU&MI Trainingcenter B.V. behoudt zich het recht voor de cursus, training en/of het congres door een andere trainer/docent te laten geven dan in de cursusinformatie is vermeld.
 5. YOU&MI Trainingcenter B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in de cursus en/of trainingsrooster en/of tijden. YOU&MI Trainingcenter B.V. zal al het redelijke in het werk stellen om de cursus en/of training conform het gepubliceerde rooster of gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een cursus en/of training door omstandigheden opnieuw moet worden gepland, geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal YOU&MI Trainingcenter al het redelijke in het werk stellen om de cursus en/of training te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom en de verschafte leermiddelen komen uitsluitend toe aan YOU&MI Trainingcenter B.V. Het is niet toegestaan om cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van YOU&MI Trainingcenter B.V.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

YOU&MI Trainingcenter B.V. stelt zich noch aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen die op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met de door YOU&MI Trainingcenter B.V. georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Artikel 6 geheimhouding

De medewerkers van YOU&MI Trainingcenter B.V. zullen alle informatie afkomstig van cursisten vertrouwelijk behandelen.

Artikel 7 Vragen

Vragen over de inhoud van de cursus, training en/of het congres en vragen van administratieve aard worden binnen een termijn van 15 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen die een langere verwerkingstijd hebben zullen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men het antwoord kan verwachten.

Artikel 8 Klachten

 1. Klachten dienen tijdig, volledig en duidelijk te worden omschreven en ingediend te worden per e-mail.
 2. De klacht kan uiterlijk tot een maand na afronding van de cursus, training of het congres worden ingediend. Binnen 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, zal een bevestiging van ontvangst worden verzonden.
 3. YOU&MI Trainingcenter B.V. streeft ernaar om de klacht binnen 15 werkdagen af te handelen. Klachten die een langere verwerkingstijd hebben zullen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie van het reactietermijn.
 4. Klachten zullen ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 9 Gedragsregels

Deelnemers aan de cursus, training en/of congres dienen zich te houden aan de door YOU&MI Trainingcenter B.V. gestelde gedrags- en/of huisregels die op de trainingslocatie gelden.

Artikel 10 Toepasselijkheid van de voorwaarden

Door inschrijving via het inschrijfformulier op de website www.you-mi.nl verklaart de cursist deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De overeenkomst eindigt na afronding van de cursus, training of het congres.