Privacy verklaring

Privacyverklaring

YOU&MI Trainingcenter b.v., gevestigd aan Kraageend 2 3435 VN Nieuwgein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kraageend 2
3435 VN Nieuwegein
Telefoon: 06-44160625
E-mail: info@you-mi.nl
Website: www.you-mi.nl

KVK: 69243638

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

YOU&MI Trainingcenter B.V. verwerkt persoonsgegevens als je:

 • een cursus, training en/of congres bij ons volgt;
 • een online cursus bij ons volgt;
 • ons inhuurt voor een incompany opdracht;
 • informatie bij ons aanvraagt;
 • hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.

Overzicht van de gegevens die wij verwerken

YOU&MI Trainingcenter b.v. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens zie wij verwerken zijn:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KP nummer
 • Beroep
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om:

 • via post, email of telefoon contact met je te kunnen opnemen over je vraag of je inschrijving voor een training, cursus, congres of online cursus;
 • contact met je te onderhouden over het verloop van een training, cursus, congres of online cursus;
 • het opstellen van een presentielijst ten behoeve van het kwaliteitsregister paramedici;
 • jouw punten in het kwaliteitsregister bij te schrijven;
 • een certificaat op te maken en te verzenden;
 • je op de hoogte te houden van ons aanbod;
 • je betaling af te handelen;
 • te voldoen aan wettelijke financieel-administratieve verplichtingen;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@you-mi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

YOU&MI Trainingcenter b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YOU&MI Trainingcenter b.v.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YOU&MI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

YOU&MI Trainingcenter b.v. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YOU&MI Trainingcenter b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YOU&MI Trainingcenter b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YOU&MI Trainingcenter b.v. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@you-mi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

YOU&MI Trainingcenter b.v. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YOU&MI Trainingcenter b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@you-mi.nl